1 મહિના સુધી ફુદીનાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરો, બગડશે પણ નહિ અને અને ગંધ પણ નહીં આવે

વરસાદની ઋતુમાં ગરમ પકોડા સાથે કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણી મળે તો વાત જ કંઈક અલગ છે. આ ઋતુમાં ફુદીનો પુષ્કળ

Read more