શું યોગ કરવાથી પીળીયાના લક્ષણો ને ઓછા કરી શકાય છે? કયા આસનો છે લાભદાયક

તમે પણ ઘણા લોકોની આંખો, સ્કિન અને નખમાં અસામાન્ય પીળાશ જોઈ હશે. આવી સ્થિતિને કમળો અથવા પીળીયો કહેવામાં આવે છે.

Read more