વાળમાં તેલ લગાવ્યા પછી ભૂલથી પણ આ કામ ન કરો

જો તમે તમારા વાળને મજબૂત રાખવા માંગો છો તો તમારા વાળની કાળજી લેવી જરૂરી છે

જો વાળ પહેલેથી જ તૈલી છે તો તેલ લગાવવાથી સમસ્યા વધી શકે છે

લાંબા સમય સુધી તેલ લગાવીને રાખવું

તેલ લગાવીને ટાઈટ ચોંટી

તેલ લગાવીને કાંસકો કરવો

ભીના વાળમાં તેલની ​​મસાજ

તેલ લગાવ્યા પછી કઈ ભૂલો ના કરવી જોઈએ તે માટે વધારે માહિતી મેળવવા માટે