જો તમને પણ શ્વાસ ને લગતી તકલીફ હોય તો આ આસાન તમારી માટે છે

ભુજંગાસનને કોબ્રા પોઝ પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે શરીરનો આકાર ફેણ ચડાવેલા સાપ જેવો દેખાય છે. ભુજંગાસન શરીર માટે

Read more